Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ’ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Tarım ve Hayvancılığın ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli

Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ’ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer
ile Tarım ve Hayvancılığın ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol üstlenmektedir.
İllerin kalkınması öncelikle bölgedeki KOBİ’lerin geliştirilmesi ve rekabetçi bir yapıya
kavuşturulmasıyla mümkündür. Bununla birlikte bölgedeki işletmelerin neredeyse tamamının

KOBİ statüsünde olması Danışmanlığımızı KOBİ’ler ve girişimciler için daha fazla çalışma
yapmaya teşvik etmektedir. ADDMİX, yürütmüş olduğu araştırma, analiz, eğitim, seminer ve
mali destek programları ile tüm illerde KOBİ’lerin ürün çeşitliliklerinin, yeni teknoloji
kullanımlarının, istihdam sayılarının ve rekabetçiliklerinin artmasını bununla birlikte
markalaşmalarını ve yeni pazarlara açılmalarını hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşılması
amacıyla Firmamız hibe olarak sağlamış olduğu destekler sadece örnek işletmeler ve
uygulamalar oluşturmaya yöneliktir. Bölgemizdeki KOBİ’lerin gelişimi için Ajans desteklerinin
yanı sıra diğer desteklerden de daha fazla yararlanılması gerekmektedir. Ülkemizde birçok
kurum ve kuruluş tarafından KOBİ’lere çeşitli destekler sunulmakta olup genelde yatırımcılar
maalesef sunulan bu destekler ve teşvikler hakkında yeterince bilgi sahibi değildir.