Tarım Bakanlığı KKYDP Hibeleri Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar Bakanlık online sistemi üzerinden

Tarım Bakanlığı KKYDP Hibeleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 81 ilde yapılacak
yatırımlar Bakanlık online sistemi üzerinden proje teklifleri yapılır. 10 gün Bakanlık, 45 gün
inceleme süresi içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine teslim
edilecek. Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarının yüzde
50’sine hibe yoluyla destek verilmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği
Resmi Gazete’de yayımlanır. Tebliğ, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate
alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi
entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal
pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif
gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının
etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul
ve esasları belirlemeyi amaçlamaktadır.
-TARIMSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ VERİLMEZ
-YENİ TESİS VE TAMAMLAMA YATIRIMLARINA BAŞVURULAR-
Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında
değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı
ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekecek.
Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi
adına olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası,
ticaret borsası, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve
küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis veya irtifak tesis edilmiş veya
Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsasından
kiralanmış olması gerekecek. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik
başvurularda ise söz konusu kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilmektedir.
-PROJE İLE SAĞLANAN EKİPMANLARIN MÜLKİYETİ-
Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve
diğer malzemelerin mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının bitiminden itibaren beş yıl
içinde değiştiremeyecek.